Nechory 345, 696 21 Prušánky
tel.: +420 776 116 693, +420 739 442 266
vinarvasicek@seznam.cz
www.vinovasicek.cz